18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Egzamin gimnazjalny. Próba, CKE grudzień 2011. Historia i wiedza o społ. [TESTY I ODPOWIEDZI]

Jolanta PaczkowskaZaktualizowano 
Dziś, 7 grudnia, w szkołach rozpoczynają się próbne egzaminy gimnazjalne - ogólnopolskie badanie diagnostyczne dla uczniów klas III gimnazjum. Udział szkół w badaniu jest dobrowolny. To ważne wydarzenie, dla uczniów i nauczycieli, ponieważ od tego roku szkolnego egzaminy odbywać się będą na zupełnie nowych zasadach. Próbny egzamin ma pomóc w przygotowaniach do tego właściwego - w kwietniu.

7 grudnia 2011 - język polski:
Egzamin gimnazjalny. Próba 2011. Język polski [TESTY I ODPOWIEDZI]

7 grudnia 2011 - historia i wiedza o społeczeństwie:

Arkusz testu próbnego dla gimnazjalistów z pytaniami z historii i wos - 7 grudnia 2011

ODPOWIEDZI

Zadanie 1.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pisma starożytnej Mezopotamii i starożytnego Egiptu zostały przedstawione odpowiednio na ilustracjach:

A. 1. i 2.
B. 1. i 4.
C. 2. i 3.
D. 3. i 4.

Zadanie 2. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 776 p.n.e., czyli w

A. I połowie VII w. p.n.e.
B. II połowie VII w. p.n.e.
C. I połowie VIII w. p.n.e.
D. II połowie VIII w. p.n.e.

Zadanie 3. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mapa przedstawia zasięg posiadłości

A. arabskich w VII i VIII wieku.
B. bizantyjskich za Justyniana Wielkiego.
C. rzymskich w okresie republiki.
D. greckich w VI w. p.n.e.

Zadanie 4. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Typowe dla epoki średniowiecza są budowle przedstawione na ilustracjach

A. 1. i 2.
B. 1. i 3.
C. 2. i 3.
D. 3. i 4.

Zadanie 5.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Budowla przedstawiona na ilustracji numer 4 jest charakterystyczna dla stylu

A. romańskiego, ponieważ jest masywna i ma stosunkowo małe otwory okienne.
B. gotyckiego, ponieważ jest strzelista i ma wysokie okna zakończone ostrymi łukami.
C. renesansowego, ponieważ ma liczne krużganki i duże trójskrzydłowe okna.
D. barokowego, ponieważ ma liczne dekoracje rzeźbiarskie i okna bogato zdobione.

Zadanie 6. Spośród poniżej podanych wydarzeń oznaczonych literami A-D, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybrane wydarzenia.
A. Chrzest Polski - wydarzenie chronologicznie pierwsze
B. Zjazd w Gnieźnie.
C. Śmierć księcia Mieszka I.
D. Koronacja Bolesława Chrobrego - wydarzenie chronologicznie ostatnie

Zadanie7.Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród podanych.
Kazimierz Wielki zasiadł na tronie polskim w roku śmierci 7.1. C. Władysława Łokietka. Dzięki zabiegom dyplomatycznym Kazimierza Wielkiego król Czech 7.2. B. zrzekł się pretensji do tronu Królestwa Polskiego. Kazimierz Wielki zawarł umowę o następstwie tronu z 7.3. C. Węgrami.

Zadanie 8. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie okresy w dziejach kultury, to:

A. barok → renesans → oświecenie.
B. renesans → barok → oświecenie.
C. barok → oświecenie → renesans.
D. oświecenie → renesans → barok.

Zadanie 9. Czy ilustracja Leonarda da Vinci nawiązuje do idei humanizmu? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie spośród A-C.
T ponieważ C podkreśla idealne proporcje ludzkiego ciała.

Zadanie 10. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Cytowany fragment jest zgodny z nauką wyznawców

A. judaizmu.
B. katolicyzmu.
C. prawosławia.
D. kalwinizmu.

Zadanie 11.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tablica zawiera informacje dotyczące

A. pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów.
B. związku dynastii Jagiellonów z dynastią szwedzką.
C. władców rządzących w drugiej połowie XV w.
D. władcy, który powołał do życia Akademię Krakowską.

Zadanie 12. Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.
Autor był zwolennikiem podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. PRAWDA
Według autora skupienie władzy w ręku jednej osoby lub jednego organu może doprowadzić do rządów absolutnych. PRAWDA

Zadanie 13.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Bohater Powrotu posła Juliana Ursyna Niemcewicza opisuje życie Polaków w okresie zwanym
A. złotym wiekiem.

B. potopem szwedzkim.
C. czasami saskimi.
D. epoką stanisławowską.

Zadanie 14. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zdanie: "Jeden poseł mógł wstrzymać sejmowe obrady" odnosi się bezpośrednio do

A. rokoszu.
B. konfederacji.
C. liberum veto.
D. wolnej elekcji.

Zadanie 15. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ilustracja jest alegorią

A. koronacji Stanisława Poniatowskiego.
B. uchwalenia Konstytucji 3 maja.
C. konfederacji targowickiej.
D. pierwszego rozbioru Polski.

Zadanie 16. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Mapa przedstawia ziemie polskie podczas

A. wojny w obronie Konstytucji 3 maja.
B. powstania listopadowego.
C. powstania styczniowego.
D. wojen napoleońskich.

Zadanie 17. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Przedstawione na mapie granice Królestwa Polskiego ustalono w wyniku decyzji

A. kongresu wiedeńskiego.
B. Sejmu Wielkiego.
C. traktatu w Tylży.
D. drugiego pokoju toruńskiego.

Zadanie 18. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zasadniczym tematem cytowanego fragmentu jest

A. tolerancja w Polsce w XV wieku.
B. panowanie Władysława Jagiełły.
C. odzyskanie przez Polskę niepodległości.
D. znaczenie bitwy pod Grunwaldem dla Polaków.

Zadanie 19. Przyporządkuj każdej opisanej w tabeli zmianie (1.-3.) odpowiadający jej wynalazek oznaczony literami a-d i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
1.Wprowadzenie w fabrykach pracy na nocną zmianę.
2.Wzrost konkurencji dla transportu kolejowego.
3.Narodziny kultury masowej.
a) telegraf b) kinematograf c) silnik spalinowy d) żarówka

A. 1a, 2d, 3b.
B. 1c, 2a, 3d.
C. 1a, 2c, 3d.
D. 1d, 2a, 3c.
E. 1d, 2c, 3b.

Zadanie 20. Oceń, które z poniższych zdań dotyczących informacji zawartych w tabeli jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.
1.Największą liczbę osób zmobilizowano na ziemiach zaboru pruskiego.
2. Najmniejsze straty w stosunku do liczby zmobilizowanej ludności ponieśli mieszkańcy zaboru rosyjskiego. PRAWDA
3. Co dziesiąty Polak w zaborze austriackim został wcielony do armii.

Zadanie 21. Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Polska Akcja Humanitarna, Caritas, Amnesty International to przykłady organizacji

A. samorządowych.
B. politycznych.
C. pozarządowych.
D. gospodarczych.

Zadanie 22.Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Gospodarkę rynkową cechują

A. prywatna własność i centralne planowanie gospodarki.
B. centralne planowanie gospodarki i dążenie do zysku.
C. rozwijanie konkurencji i popieranie prywatnej własności.
D. ustalanie cen towarów przez państwo i ograniczanie usług.

Zadanie 23. Oceń prawdziwość zdań 1.-3. odnoszących się do diagramu i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
1. Odsetek głosujących w powiecie gorlickim był wyższy niż w całym kraju.
2. Frekwencja w gminie Lipinki przyczyniła się do zwiększenia średniej frekwencji w województwie małopolskim.
3. W gminie Lipinki ponad połowa uprawnionych zrezygnowała z udziału w wyborach.

A. Zdania 1. i 2. są prawdziwe, a zdanie 3. jest fałszywe.
B. Zdania 1. i 3. są prawdziwe, a zdanie 2. jest fałszywe.
C. Zdania 2. i 3. są fałszywe, a zdanie 1. jest prawdziwe.
D. Zdania 1. i 3. są fałszywe, a zdanie 2. jest prawdziwe.

Zadanie 24.Przyporządkuj każdemu opisowi w tabeli odpowiednią nazwę organu państwowego działającego we współczesnej Polsce, wybierając ją spośród oznaczonych literami A-D. W tabeli zaznacz litery, którymi oznaczono wybraną nazwę organu.
24.1. Uchwala ustawy, sprawuje kontrolę nad organami władzy wykonawczej, wybiera i powołuje niektóre organy państwowe.
24.2. Stoi na czele rządu, kieruje, kontroluje, koordynuje prace jego członków, posiada uprawnienia do wydawania rozporządzeń.
24.3. Najwyższy przedstawiciel RP, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

A. Zgromadzenie Narodowe.
B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. - 24.3.
C. Prezes Rady Ministrów. - 24.2.
D. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. - 24.1.

Odp. za "Głosem Wielkopolskim"

Czytaj dalej >>>>

Dziś, 7 grudnia, uczniowie rozwiązywali arkusze z przedmiotów humanistycznych (najpierw historia i wos, po przerwie język polski).

Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin trwał 60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin mógł zostać przedłużony maksymalnie o 20 minut.

Na język polski gimnazjaliści mieli trochę więcej czasu, bo aż 90 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, egzamin mógł zostać przedłużony maksymalnie o 45 minut. Rozpoczął się po przerwie o godz. 10.45, a zakończył o godz. 12.15.

W czwartek, 8 grudnia, odbędzie się próbny egzamin matematyczno-przyrodniczy (również podzielony na dwie części).

W piątek, 9 grudnia, ostatni dzień próby. Młodzież będzie rozwiązywać zadania z języków obcych.

Arkusze na próbny egzamin przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin połączony będzie z diagnozą umiejętności gimnazjalistów przygotowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych. Udział szkół jest dobrowolny.

Właściwy egzamin będzie 24 - 26 kwietnia 2012. Punkty zdobyte z poszczególnych części zadecydują, czy absolwent dostanie się do dobrego ogólniaka, technikum albo szkoły zasadniczej. Od 2012 roku po raz pierwszy będą miały znaczenie punkty uzyskane za język obcy. Nauczyciele mają obawy, czy 45-minutowe przerwy pomiędzy dwoma testami nie wytrącą uczniów z egzaminacyjnego skupienia.

Zobacz też:

9 grudnia 2011 - języki obce [TESTY I ODPOWIEDZI]

8 grudnia 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze:
Egzamin gimnazjalny. Próba 2011. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze [TESTY I ODPOWIEDZI]

Czy słabe wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych zdecydują o niższym poziomie testów w kwietniu?

Czy egzaminu gimnazjalnego naprawdę trzeba się tak bardzo bać? Próba 7-9 grudnia

Wideo

polecane: Flesz: Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3