Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Photoday w zajezdni MZK w Gorzowie. Konkurs na najlepsze zdjęcie

  Regulamin plebiscytu
  Photoday w zajezdni MZK w Gorzowie. Konkurs na najlepsze zdjęcie


  Art. 1
  Informacje ogólne

  Plebiscyt pod nazwą „Photoday w zajezdni MZK w Gorzowie. Konkurs”, zwany dalej Plebiscytem organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000002408, z kapitałem zakładowym w kwocie 42.000.000,- zł, NIP: 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem.
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

  Art. 2
  Cel Plebiscytu

  1. Plebiscyt zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl
  2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie autorów najlepszych fotografii spośród uczestników imprezy fotograficznej Photoday w zajezdni MZK w Gorzowie, Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska.

  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w plebiscycie

  1. W plebiscycie głos za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
  2. Do udziału w Plebiscycie w roli zgłaszającego do Plebiscytu fotografie (dalej jako Uczestnik) może się zgłosić osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu i posiadająca ważne konto w tym Serwisie, jednak tylko po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
  3. Z udziału w plebiscycie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
  4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w plebiscycie polega na przesłaniu zdjęć wykonanych podczas pleneru fotograficznego Photoday w zajezdni MZK w Gorzowie 4 czerwca 2017 r.
  5. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
  6. Dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Plebiscycie, osoba zgłaszająca oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanych fotografii i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie, o których mowa poniżej w pkt. 7 - 11 niniejszego artykułu Regulaminu.
  7. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć na zasadach opisanych w pkt. 8 i 9 poniżej, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych zdjęć na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora.
  8. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu jest jednoznacznie z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu licencji niewyłącznej do nieograniczonego w czasie i miejsca korzystania z przesłanych w ramach zgłoszenia fotografii. Udzielenie licencji następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.
  Udzielenie licencji dotyczy wykorzystania fotografii, w całości, jak i we fragmentach, w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską,
  b) wprowadzanie do obrotu,
  c) publiczne udostępnianie zamkniętej jak i nieograniczonej liczbie odbiorców, w tym za pośrednictwem sieci Internet,
  d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,
  e) wystawienie, wyświetlenie,
  f) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
  g) nadania za pośrednictwem satelity,
  h) reklama, promocja.
  9. Autor fotografii dokonujący zgłoszenia do Plebiscytu zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografiach w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii, w szczególności, autor fotografii zobowiązuje się, iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
  10. Dokonanie zgłoszenia do udziału w plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.
  11. Autor fotografii – Uczestnik - gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Autor fotografii – Uczestnik – gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  1. Plebiscyt będzie się odbywał od 8 czerwca 2017 r. do 11 czerwca 2017 r.
  2. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie będą przyjmowane drogą elektroniczną. Zgłoszenie powinno zawierać:
  maksymalnie 3 zdjęć wykonanych podczas pleneru fotograficznego Photoday w zajezdni MZK w Gorzowie, imię i nazwisko lub nick autora fotografii, ewentualny komentarz autora do przesłanych zdjęć
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Weryfikacja będzie polegać na dopuszczeniu lub niedopuszczeniu przesłanych zdjęć do udziału w Plebiscycie pod kątem spełniania przez nie warunków Regulaminu i ryzyka naruszenia prawa, w szczególności praw osób trzecich.
  4. 8 czerwca 2017 r. na stronach internetowych w Serwisach zostaną opublikowane listy wszystkich zweryfikowanych kandydatur, zakwalifikowanych do udziału w Plebiscycie.
  5. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej w Serwisach (dalej jako „strony www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 8 czerwca 2017 r. do 11 czerwca 2017 r. do godz. 23:59 (decyduje moment zarejestrowania zgłoszenia przez system informatyczny Organizatora) na następujących warunkach:
  a) uczestnicy posiadający indywidualne konto w Serwisie powinni zalogować się na to konto,
  b) uczestnicy nieposiadający indywidualnego konta w Serwisie nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
  c) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
  d) jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  e) dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia elektronicznego służącego do głosowania.
  6. O zwycięstwie w głosowaniu w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie.

  Art. 5
  Ochrona danych osobowych

  1. Podane przez Uczestników i osoby glosujące dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu z właścicielem danych, oznaczenia prac Uczestników i wskazania Uczestników i wygranych Plebiscytu.
  2. Organizator informuje, że są jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora, odnośnie każdego właściwego Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do każdego z Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie / głosowanie w Plebiscycie.
  3. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  4. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez osoby głosujące strony Plebiscytu.
  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu na stronach w Serwisie 12 czerwca 2017 r. W przypadku remisu o ostatecznym wyniku Plebiscytu zdecyduje komisja plebiscytowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.

  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie

  Zwycięzcy Plebiscytu – zdjęcia, które uzyskają największa liczbę głosów – kliknięć znajda się na wystawie fotograficznej, przygotowanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie. Wystawa będzie mobilna, znajdzie się w tramwaju jeżdżącym po Gorzowie. Potrwa od 14 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

  Art. 8
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora 1 w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

  Art. 9
  Regulamin

  1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronach Serwisu i w siedzibie Organizatora.
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

  Art. 10
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.