Setki tysięcy złotych kosztuje nauczanie religii w szkołach w Gorzowie. Mamy wyliczenia!

OPRAC.: red.
Ile kosztuje nauczanie religii w gorzowskich szkołach? Zobaczcie sami arch. GL/mat. UM w Gorzowie
Jakie są koszty wynagrodzeń katechetów i księży, którzy uczą religii w gorzowskich szkołach? Magistrat zaprezentował wyliczenia, bo zapytały dwie osoby w ramach dostępu do informacji publicznej.

Jedna z osób (w obu przypadkach dane pytających zostały zamazane – takie jest prawo) chciała wiedzieć, ile w 2020 r. wyniosły wynagrodzenia katechetów oraz księży zatrudnionych na etacie, całkowitym lub niepełnym, w placówkach oświatowych podlegających miastu. Magistrat odpowiedział, że na ten cel w 61 placówkach wydano łącznie 380 tys. zł.

Druga osoba zapytała o te same koszty, ale dla roku szkolnego 2019/2020. Chciała też wiedzieć, jak wyglądały wtedy liczby dotyczące zatrudnienia (etaty) osób nauczających katechezy. Tu urzędnicy odpisali, że koszty płac wyniosły 371 tys. zł. A etatów było 71,92.

Dostęp do informacji publicznej: jak dostać odpowiedź?

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w wersji elektronicznej (na adres: informacjapubliczna@um.gorzow.pl), w wersji papierowej (w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborskiej 34) oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Co ważne, urząd może odmówić udzielenia informacji. Ale tylko w określonych przypadkach:
gdy inna ustawa szczegółowo określa odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna);
informacji przetworzonej – ale tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie wykaże szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji;
ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Informacji publicznej udziela się w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku.
Jeżeli jednak nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia (w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej: co do zasady nic nie kosztuje

Udostępnienie informacji publicznej co do zasady jest bezpłatne. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może żądać od wnioskodawcy pokrycia poniesienia wydatków w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

TAK KIEDYŚ WYGLĄDAŁO NASZE MIASTO

Wideo

Dodaj ogłoszenie